کنترل اقلیم محیط پیرامون واحد

سرعت و میزان وزش باد های موسمی میزان بارش باران دمای محیط و نور محیط درباره آوردن علم و قدرت مدیریت واحدهای زراعی دامی آبزی‌پروری بسیار هائز اهمیت است. یک مدیر موفق تمامی شرایط اقلیم را در روزها و ساعات مختلف شبانه روز رصد و برای کنترل کردن اثرات نامطلوب و همسو سازی آنها با محیط داخلی واحد پرورشی در جهت کاهش هزینه های جاری به جای زیان دیدن با کمک ابزار ها ی شناساگر و اقدام سریع تجهیزات عملیاتی از آنها بهره خواهد بود.