واحدهای آبزی پروری و سیستم هوش مصنوعی pts

در واحدهای آبزی پروری سردابی و گرمابی کنترل شرایط آب حوضچه ها امری بسیار ضروری است. بستر پرورش آبزی معنی آپ مستقیماً با موجود زنده سروکار داشته و کوچکترین تغییر می‌تواند در شرایط می تواند به قیمت تلف شدن تمام آبزیان تمام شود. آنالیز لحظه ای آب از نظر کیفیت ، اندازه گیری سطح آب حوضچه ها ،بررسی عوامل مهم اقلیمی پیرامون واحد می‌تواند اصول پایداری برای بقا ، ارتقاء کیفیت و رشد شاخص تولید باشد. دانستن بایدهای زندگی آبزیان و شیوه های نوین نگهداری از این موجودات راهگشای گره کور مرگ و میر ناگهانی و جلوگیری از کسری وزن خالص تولید نهایی نسبت به خوراک مصرف شده باشد.از دلایل دیگر تجهیز یک واحد پرورش آبزی به سیستم هوش مصنوعی می توان به بهره وری بیشتر نیروی کار انسانی در اختیار مدیر واحد اشاره نمود.

  • شاخص های کنترل شونده توسط هوش مصنوعی در واحد های آبزی پروری
  • بررسی میزان اکسیژن محلول در آب به صورت لحظه ای
  • اندازه گیری میزان ph آب به صورت لحظه ای
  • اندازه گیری کل املاح محلول و هدایت الکتریکی هر حوضچه
  • اندازه گیری سطح آب حوضچه ها
  • اندازه گیری دمای آب درون حوضچه ها
  • کنترل اقلیم شرایط جوی پیرامون واحد پرورشی