با مجهز نمودن محیط گلخانه یا پرورش دام و طیور خود به سیستم هوشمند pts میتوانیم علائم هشدار و امنیت محیط را دائما تحت کنترل داشته باشیم