دما

وجود استرس ناشی از تغییرات دمایی می تواند راندمان تولید شیر را در گاو های شیرده کاهش دهد. دما در گلخانه ها نیز یکی از موثر ترین اصول حفظ محیط بدون استرس می باشد .برای مثال حفظ دما در دامنه دمایی بین ۵ درجه سانتی گراد الی ۲۰ درجه سانتی گراد در واحد دامپروری با توجه به امکانات سرمایش و گرمایش در محیط بسیار مهم است .افزایش ناگهانی دما بدون کنترل بسیار زیانبار بوده و همچنین در مورد مرغداری ها و دیگر مراکز پرورشی طیور بسته به تخمگذار و گوشتی بودن واحد دمای مطلوب بایستی تحت کنترل باشد که این امر بسیار ضروری است .دما در یک گلخانه نیز یکی از ارکان موثر در رشد نمو محصولات و گیاه به شمار می رود به گونه ای که عدم کنترل دما می‌تواند باعث از بین رفتن بوته ها شده و خسارت های جبران ناپذیری را برای واحد گلخانه ای در بر داشته باشد، البته دامنه دمایی برای هر گونه گیاهی متفاوت بوده که با استفاده از سنسورهای دقیق قابل رصد و کنترل می باشد .