کنترل گازهای مفید و غیرمفید

گازها معمولاً در پرورش نهاده‌های دامی و زراعی و آبزیان نقش حیاتی را ایفا می کنند گازها هم می‌توانند برای رشد مفید باشند و در عین حال می توانند نقش بسیار مخرب و کشنده ای را داشته باشند. بسته به بستر استفاده میزان گاز ها موجود در محیط متفاوت بوده ودر صورت عبور از حد مجاز سیستم هوش مصنوعی توسط شناساگر ها ی مربوط انتقال داده را به سیستم هوش مصنوعی انجام داده و هوش مصنوعی اجهت مهار گاز تمهیدات مقتضی را انجام دهد.

دی اکسید کربن CO2

گاز دی اکسید کربن همانگونه که در یک گلخانه می تواند نقش محرک رشد را ایفا نماید ، بالا بودن این گاز در واحدهای دامپروری و آبزی‌پروری بسیار مهلک و خطرناک است.

گاز آمونیاکNH3

گاز آمونیاک معمولاً از فضولات دامی در یک واحد دامپروری متصاعد می گردد افزایش آن می تواند منجر به مرگ و میر و کاهش تولیدات محصولات دامی گردد.

گاز مونوکسید کربنCO

این گاز عموماً در یک گلخانه حاصل سوخت و احتراق دیگه گرمایشی گلخانه است که نشت و افزایش آن در پی مشکلا ت در بدنه و عوامل مشابه اتفاق می افتد این گاز می‌تواند ظرف کمتر از چند ساعت تمامی بوته های یک گلخانه را از بین ببرد.