برد اصلی P1

 • ۱۴ خروجی دیجیتال
 • ۶ ورودی دیجیتال
 • ۲ ورودی آنالوگ ولتاژی
 • ۱ مود باس(۱۲۸ دستگاه متفاوت)

اکسپندر یک P2

 • ۴ ورودی دیجیتال
 • ۴ خروجی دیجیتال
 • ۴ ورودی آنالوگ جریانی
 • ۲ خروجی آنالوگ

اکسپندر دو یا P3

 • ۴ ورودی آنالوگ جریانی
 • ۸ خروجی دیجیتال
 • ۸ ورودی دیجیتال
 • ۲ خروجی آنالوگ