توانمندی ها

  • توانمندی پایا تجارت در هوشمند سازی
  • هوشمند سازی کشت و صنعت های بزرگ و کوچک
  • هوشمندسازی گلخانه های بزرگ و کوچک
  • هوشمند سازی واحدهای پرورش دام و طیور صنعتی و غیرصنعتی
  • هوشمند سازی صنایع آبزی‌پروری کشور ماهیان گرمابی و سردابی
  • هوشمند سازی و کنترل اجزا در حوزه آب رسانی و تمام زیر شاخه های مربوطه